Sự kiện

EVENT KHUYẾN MÃI THEO CHỦ ĐỀ

Thế giới Cửu Thiên Long Quyền là nơi quy tụ những gì đep nhất, huyền ảo nhất cho các Tiên Hữu khám phá như Cánh, Chiến Kỵ Thời Trang... Và Event này sẽ giúp các Tiên Hữu vừa gia tăng sức mạnh, vừa sở hữu những bộ skin đẹp nhất!!!

CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

KHUYẾN MÃI CHỦ ĐỀ

- Click chọn icon KM Chủ Đề

QUÀ ĐIỂM KHUYẾN MÃI

* Thời Gian: Diễn ra 8 ngày từ khi mở server.

* Nội Dung: Nhận đủ điểm khuyến mãi từ: Khuyến mãi Chiến Kỵ/Trang Bị/ Cánh/Huyền Vũ/Vòng Sáng sẽ nhận được quà theo mốc

Mốc Quà
500 ĐIỂM QUÀ CƯỜNG ĐAN CỰC HẠN
1250 ĐIỂM QUÀ THẦN ĐAN CỰC HẠN
2500 ĐIỂM RƯƠNG TRANG BỊ CS 10
4000 ĐIỂM KÍCH HOẠT TÀO THÁO
6000 ĐIỂM KÍCH HOẠT TÀO THÁO BẬC 7

Lưu ý: 1 người và 64 người nghĩa là số lượng người chơi hoàn thành nhiệm vụ toàn Server sẽ nhận được quà.

KHUYẾN MÃI CHỦ ĐỀ: CHIẾN KỴ

* Thời Gian: Mở ngày 1 khi server mới ra mắt.

* Nội Dung: Hoàn trả 100% nguyên liệu tăng bậc/tặng thời trang/danh hiệu/thẻ ĐQ tuỳ cấp độ

Bậc

Nguyên liệu

hoàn trả/

tặng

Người đầu

hoàn thành

1 Người

Số Người

Server

3

PHÙ EXP-TRUNG, ĐÁ CÔNG LVL 3,NGỌC*200, ĐÁ BẬC CHIẾN

(1000 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ BẬC CHIẾN KỴ*10 NGỌC*20

NGỌC*30

(CHỈ CẦN 64 NGƯỜI)

4

PHÙ EXP-TRUNG*2, ĐÁ HP LVL 4,ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*15, ĐÁ BẬC CHIẾN KỴ*80, CHIẾN KỴ MA ĐAN*1

(500 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ BẬC CHIẾN KỴ*20 NGỌC*30

NGỌC*40

(CHỈ CẦN 32 NGƯỜI)

5 GIÁP LỤC HỢP,ĐẠP LỤC HỢP,ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*20, ĐÁ BẬC CHIẾN KỴ*125, CHIẾN KỴ MA ĐAN*2

(100 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

 CHIẾN KỴ CƯỜNG ĐAN*1 NGỌC*40

NGỌC*50

(CHỈ CẦN 16 NGƯỜI)

6

CƯƠNG LỤC HỢP,CHIẾN KỴ MA ĐAN*3, ĐÁ CÔNG LVL 5,PHÙ EXP-TRUNG, ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*50, 100 ĐIỂM KM

(50 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CHIẾN KỴ CƯỜNG ĐAN*2 NGỌC*50

NGỌC*60

(CHỈ CẦN 8 NGƯỜI)

7

GIÁP BÁT QUÁI,ĐẠP BÁT QUÁI,CHIẾN KỴ THẦN ĐAN,ĐÁ HP LVL 6, ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM,150 ĐIỂM KM

(12 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CHIẾN KỴ CƯỜNG ĐAN*3 NGỌC*60

NGỌC*70

(CHỈ CẦN 4 NGƯỜI)

8

CƯƠNG BÁT QUÁI, TRÙM CHIẾN KỴ, CHIẾN KỴ THẦN ĐAN*2, ĐÁ CÔNG LVL 7, ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*120, 200 ĐIỂM KM

(4 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CHIẾN KỴ THẦN ĐAN*1 NGỌC*70

NGỌC*80

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

9

GIÁP CỬU CUNG, ĐẠP CỬU CUNG, CHIẾN KỴ THẦN ĐAN*4, ĐÁ CÔNG LVL 8*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*150, 250 ĐIỂM KM

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CHIẾN KỴ THẦN ĐAN*2  NGỌC*80

NGỌC*90

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

10

THẺ ĐQ CHIẾN KỴ 2,CƯƠNG THẬP PHƯƠNG, YÊN THẬP PHƯƠNG, CHIẾN KỴ THẦN ĐAN*6, ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*200, 300 ĐIỂM KM

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CHIẾN KỴ THẦN ĐAN*3 NGỌC*90

NGỌC*100

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

KHUYẾN MÃI CHỦ ĐỀ: TRANG BỊ

* Thời Gian: Mở ngày 1 khi server mới ra mắt.

* Nội Dung: Tặng Đá/Skin/Danh Hiệu

Bậc

Nguyên liệu

hoàn trả/

tặng

Người đầu

hoàn thành

1 Người

Số Người

Server

DÙNG 9 MÓN ĐỒ CAM

ĐÁ MAY MẮN THƯỜNG*1, PHÙ EXP-TRUNG*1, ĐÁ CÔNG LVL 3*1

(1000 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ MAY MẮN THƯỜNG*1 NGỌC*20

NGỌC*30

(CHỈ CẦN 64 NGƯỜI)

DÙNG 9 MÓN TRANG BỊ CS 3 TRỞ LÊN

CƯỜNG HÓA KIM ĐAN, PHÙ EXP-TRUNG*4, ĐÁ CÔNG LVL 4*1

(500 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ MAY MẮN THƯỜNG*2 NGỌC*30

NGỌC*40

(CHỈ CẦN 32 NGƯỜI)

DÙNG 9 MÓN TRANG BỊ CS 4 TRỞ LÊN

MẢNH TINH HÀ VŨ*30, PHÙ EXP-TRUNG*2, ĐÁ TINH LUYỆN*30, ĐÁ HP LVL 4*1

(100 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TINH LUYỆN KIM ĐAN*1 NGỌC*40

NGỌC*50

(CHỈ CẦN 16 NGƯỜI)

DÙNG 9 MÓN TRANG BỊ CS 5 TRỞ LÊN

MẢNH TINH HÀ VŨ*30, CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*2, ĐÁ TINH LUYỆN*50, ĐÁ CÔNG LVL 5*1

(50 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TINH LUYỆN KIM ĐAN*2 NGỌC*50

NGỌC*60

(CHỈ CẦN 8 NGƯỜI)

DÙNG 9 MÓN TRANG BỊ CS 6 TRỞ LÊN

CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*3, PHÙ EXP-CAO*2, ĐÁ MAY MẮN THƯỜNG*10, ĐÁ HP LVL 6*1

(12 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TINH LUYỆN KIM ĐAN*3 NGỌC*60

NGỌC*70

(CHỈ CẦN 4 NGƯỜI)

DÙNG 9 MÓN TRANG BỊ CS 7 TRỞ LÊN

ĐÁ THỦ THẦN ĐAN*1,TRÙM TRANG BỊ, ĐÁ MAY MẮN-TRUNG*5, ĐÁ CÔNG LVL 7*1

(4 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ HP THẦN ĐAN*1 NGỌC*70

NGỌC*80

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

DÙNG 9 MÓN TRANG BỊ CS 8 TRỞ LÊN

ĐÁ HP THẦN ĐAN*2, THIÊN HUYỀN THIẾT*20, ĐÁ MAY MẮN-CAO*5, ĐÁ HP LVL 8*1

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ HP THẦN ĐAN*2  NGỌC*80

NGỌC*90

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

DÙNG 9 MÓN TRANG BỊ CS 9 TRỞ LÊN

ĐÁ CÔNG THẦN ĐAN*3, THIÊN HUYỀN THIẾT*40, ĐÁ MAY MẮN HOÀN*5, ĐÁ CÔNG LVL 9*1

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ HP THẦN ĐAN*3 NGỌC*90

NGỌC*100

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

KHUYẾN MÃI CHỦ ĐỀ: TƯỚNG

* Thời Gian: Mở ngày 2 khi server mới ra mắt.

* Nội Dung: Tặng Đá/Tướng/Sách KN

Bậc

Nguyên liệu

hoàn trả/

tặng

Người đầu

hoàn thành

1 Người

Số Người

Server

KÍCH HOẠT 3 TƯỚNG

ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM *5, PHÙ EXP-TRUNG*1, ĐÁ CÔNG LVL 3*1

(1000 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*5 NGỌC*20

NGỌC*30

(CHỈ CẦN 64 NGƯỜI)

KÍCH HOẠT 5 TƯỚNG

TƯỚNG KIM ĐAN*1, PHÙ EXP-TRUNG*2, ĐÁ CÔNG LVL 4*1

(500 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TƯỚNG KIM ĐAN*1 NGỌC*30

NGỌC*40

(CHỈ CẦN 32 NGƯỜI)

KÍCH HOẠT 7 TƯỚNG

TƯỚNG KIM ĐAN*2, PHÙ EXP-TRUNG*2, ĐÁ HP LVL 4*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*10

(100 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TƯỚNG KIM ĐAN*1 NGỌC*40

NGỌC*50

(CHỈ CẦN 16 NGƯỜI)

KÍCH HOẠT 9 TƯỚNG

SÁCH KN TƯỚNG-THƯỜNG*5, PHÙ EXP-TRUNG*5, ĐÁ ĐỘT PHÁ TƯỚNG HIẾM*15, ĐÁ CÔNG LVL 5*1

(50 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TƯỚNG KIM ĐAN*2 NGỌC*50

NGỌC*60

(CHỈ CẦN 8 NGƯỜI)

QUÁCH GIA BẬC 7

SÁCH KN TƯỚNG-TRUNG*3,PHÙ EXP-CAO*1, ĐÁ MAY MẮN THƯỜNG*10, ĐÁ HP LVL 6*1

(12 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TƯỚNG KIM ĐAN*3 NGỌC*60

NGỌC*70

(CHỈ CẦN 4 NGƯỜI)

ĐIẾN VI BẬC 9

SÁCH KN TƯỚNG-TRUNG*6,TƯỚNG THIÊN PHÚ ĐAN*1, ĐÁ MAY MẮN TRUNG*5, ĐÁ CÔNG LVL 7*1

(4 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TƯỚNG THIÊN PHÚ ĐAN*1 NGỌC*70

NGỌC*80

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

MÃ SIÊU BẬC 10

TƯỚNG THIÊN PHÚ ĐAN*2, BÁ VƯƠNG VINH DỰ,ĐÁ MAY MẮN CAO*5, ĐÁ HP LVL 8*1

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TƯỚNG THIÊN PHÚ ĐAN*2  NGỌC*80

NGỌC*90

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

LỮ BỐ - MA BẬC 11

SÁCH KN-TƯỚNG CAO*2,THÁI BẠCH KINH,ĐÁ MAY MẮN-HOÀN*5, ĐÁ CÔNG LVL 9*1

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

TƯỚNG THIÊN PHÚ ĐAN*3 NGỌC*90

NGỌC*100

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

KHUYẾN MÃI CHỦ ĐỀ: CÁNH

* Thời Gian: Mở ngày 3 khi server mới ra mắt.

* Nội Dung: Hoàn trả 100% nguyên liệu tăng bậc/tặng thần trang/danh hiệu/thẻ ĐQ tuỳ cấp độ

Bậc

Nguyên liệu

hoàn trả/

tặng

Người đầu

hoàn thành

1 Người

Số Người

Server

3

PHÙ EXP-TRUNG*1, ĐÁ CÔNG LVL 3*1, NGỌC*200, ĐÁ BẬC CÁNH*65

(1000 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ BẬC CÁNH*10 NGỌC*20

NGỌC*30

(CHỈ CẦN 64 NGƯỜI)

4

PHÙ EXP TRUNG*2, ĐÁ HP LVL 4*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ TRIỆU VÂN*15, ĐÁ BẬC CÁNH*80, CÁNH MA ĐAN*1

(500 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ BẬC CÁNH*20 NGỌC*30

NGỌC*40

(CHỈ CẦN 32 NGƯỜI)

5 LỤC HỢP ĐIẾU-1, LỤC HỢP ĐIẾU-3,ĐÁ ĐỘT PHÁ TRIỆU VÂN*20,ĐÁ BẬC CÁNH*125,CÁNH MA ĐAN*2

(100 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CÁNH CƯỜNG ĐAN*1 NGỌC*40

NGỌC*50

(CHỈ CẦN 16 NGƯỜI)

6

LỤC HỢP ĐIẾU-4,CÁNH MA ĐAN*1,ĐÁ CÔNG LVL 5*1,PHÙ EXP-TRUNG*2, ĐÁ ĐỘT PHÁ TRIỆU VÂN*50, 100 ĐIỂM KM

(50 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CÁNH CƯỜNG ĐAN*2 NGỌC*50

NGỌC*60

(CHỈ CẦN 8 NGƯỜI)

7

BÁT QUÁI ĐIẾU-3,BÁT QUÁI ĐIẾU-1,CÁNH THẦN ĐAN,ĐÁ HP LVL 6*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ TRIỆU VÂN*80, 150 ĐIỂM KM

(12 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CÁNH CƯỜNG ĐAN*3 NGỌC*60

NGỌC*70

(CHỈ CẦN 4 NGƯỜI)

8

BÁT QUÁI ĐIẾU-4, TRÙM CÁNH, CÁNH THẦN ĐAN,ĐÁ CÔNG LVL 7,ĐÁ ĐỘT PHÁ TRIỆU VÂN*120, 200 ĐIỂM KM

(4 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CÁNH THẦN ĐAN*1 NGỌC*70

NGỌC*80

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

9 CỬU CUNG ĐIẾU-3, CỬU CUNG ĐIẾU-1, CÁNH THẦN ĐAN*4, ĐÁ CÔNG LVL 8*1, ĐÁ ĐỘT PHÁT TRIỆU VÂN 150, 250 ĐIỂM KM

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CÁNH THẦN ĐAN*2  NGỌC*80

NGỌC*90

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

10

THẺ ĐQ CÁNH 2, THẬP PHƯƠNG ĐIẾU-4, THẬP PHƯƠNG ĐIẾU 2, CÁNH THẦN ĐAN*6, ĐÁ ĐỘT PHÁ TRIỆU VÂN*200, 300 ĐIỂM KM

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CÁNH THẦN ĐAN*3 NGỌC*90

NGỌC*100

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

KHUYẾN MÃI CHỦ ĐỀ: CHUYỂN SINH

* Thời Gian: Mở ngày 3 khi server mới ra mắt.

* Nội Dung: Tặng Đá/Danh Hiệu/Rương

Bậc

Nguyên liệu

hoàn trả/

tặng

Người đầu

hoàn thành

1 Người

Số Người

Server

NHÂN VẬT ĐẠT CS 2

ĐÁ MAY MẮN THƯỜNG*1, PHÙ EXP-TRUNG*1,ĐÁ CÔNG LVL 3*1

(1000 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ MAY MẮN THƯỜNG*1 NGỌC*20

NGỌC*30

(CHỈ CẦN 64 NGƯỜI)

NHÂN VẬT ĐẠT CS 4

CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*1, PHÙ EXP TRUNG*2, ĐÁ CÔNG LVL 4*1

(500 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*1 NGỌC*30

NGỌC*40

(CHỈ CẦN 32 NGƯỜI)

NHÂN VẬT ĐẠT CS 5

RƯƠNG TRANG BỊ CS4, PHÙ EXP-TRUNG*2 , NGỌC*288, ĐÁ HP LVL 4*1

(100 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*1 NGỌC*40

NGỌC*50

(CHỈ CẦN 16 NGƯỜI)

NHÂN VẬT ĐẠT CS 6

CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*2, PHÙ EXP-TRUNG*3, NGỌC*388, ĐÁ CÔNG LVL 5*1

(50 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*2 NGỌC*50

NGỌC*60

(CHỈ CẦN 8 NGƯỜI)

NHÂN VẬT ĐẠT CS 7

TINH LUYỆN KIM ĐAN*3, PHÙ EXP-CAO*1, ĐÁM MAY MẮN THƯỜNG*10, ĐÁ HP LVL 6*1

(12 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

CƯỜNG HÓA KIM ĐAN*3 NGỌC*60

NGỌC*70

(CHỈ CẦN 4 NGƯỜI)

NHÂN VẬT ĐẠT CS 8 ĐÁ CÔNG THẦN ĐAN*1, VƯƠN LÊN ĐẦU, ĐÁ MAY MẮN TRUNG*5, ĐÁ CÔNG LVL 7*1

(4 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ THỦ THẦN ĐAN*1 NGỌC*70

NGỌC*80

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

NHÂN VẬT ĐẠT CS 9

TƯỚNG THIÊN PHÚ ĐAN*2, RƯƠNG TRANG BỊ CS10, ĐÁ MAY MẮN-CAO*5, ĐÁ HP LVL 8*1

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ THỦ THẦN ĐAN*2  NGỌC*80

NGỌC*90

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

NHÂN VẬT ĐẠT CS 10

TƯỚNG THIÊN PHÚ ĐAN*3, RƯƠNG TRANG BỊ CS11, ĐÁ MAY MẮN HOÀN*5, ĐÁ CÔNG LVL 9*1

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ THỦ THẦN ĐAN*3 NGỌC*90

NGỌC*100

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

KHUYẾN MÃI CHỦ ĐỀ: THỜI TRANG

* Thời Gian: Mở ngày 3 khi server mới ra mắt.

* Nội Dung: Hoàn trả 100% nguyên liệu tăng bậc/tặng thời trang/danh hiệu/thẻ ĐQ tuỳ cấp độ

Bậc

Nguyên liệu

hoàn trả/

tặng

Người đầu

hoàn thành

1 Người

Số Người

Server

3

PHÙ EXP-TRUNG*1,ĐÁ CÔNG LVL 3*1, NGỌC*200, ĐÁ BẬC THỜI TRANG*65

(1000 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ BẬC THỜI TRANG*10 NGỌC*20

NGỌC*30

(CHỈ CẦN 64 NGƯỜI)

4

PHÙ EXP-TRUNG*2, ĐÁ HP LVL 4*1,ĐÁ ĐỘT PHÁ QUÁCH GIA*15, ĐÁ BẬC THỜI TRANG*80, THỜI TRANG MA ĐAN*1

(500 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ BẬC THỜI TRANG*20 NGỌC*30

NGỌC*40

(CHỈ CẦN 32 NGƯỜI)

5 ĐAI LỤC HỢP,ÁO LỤC HỢP,ĐÁ ĐỘT PHÁ QUÁCH GIA*20, ĐÁ BẬC THỜI TRANG*125,THỜI TRANG MA ĐAN*2

(100 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

THỜI TRANG CƯỜNG ĐAN*1 NGỌC*40

NGỌC*50

(CHỈ CẦN 16 NGƯỜI)

6

QUẦN LỤC HỢP,THỜI TRANG MA ĐAN*3, ĐÁ CÔNG LVL 5*1, PHÙ EXP-TRUNG*2, ĐÁ ĐỘT PHÁ QUÁCH GIA*50, 100 ĐIỂM KM

(50 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

THỜI TRANG CƯỜNG ĐAN*2 NGỌC*50

NGỌC*60

(CHỈ CẦN 8 NGƯỜI)

7

ĐAI BÁT QUÁI, ÁO BÁT QUÁI, THỜI TRANG THẦN ĐAN*1, ĐÁ HP LVL 6*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ QUÁCH GIA*80, 150 ĐIỂM KM

(12 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

THỜI TRANG CƯỜNG ĐAN*3 NGỌC*60

NGỌC*70

(CHỈ CẦN 4 NGƯỜI)

8

QUẦN BÁT QUÁI, TRÙM THỜI TRANG, THỜI TRANG THẦN ĐAN*2, ĐÁ CÔNG LVL 7*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ QUÁCH GIA*120, 200 ĐIỂM KM

(4 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

THỜI TRANG THẦN ĐAN*1 NGỌC*70

NGỌC*80

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

9

ĐAI CỬU CUNG, ÁO CỬU CUNG,THỜI TRANG THẦN ĐAN*4,ĐÁ CÔNG LVL 8*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ QUÁCH GIA*150, 250 ĐIỂM KM

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

THỜI TRANG THẦN ĐAN*2  NGỌC*80

NGỌC*90

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

10

THẺ ĐQ THỜI TRANG 2, QUẦN THẬP PHƯỢNG, TAY THẬP PHƯƠNG, THỜI TRANG THẦN ĐAN*6, ĐÁ ĐỘT PHÁ QUÁCH GIA*200, 300 ĐIỂM KM

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

THỜI TRANG THẦN ĐAN*3 NGỌC*90

NGỌC*100

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

KHUYẾN MÃI CHỦ ĐỀ: HUYỀN VŨ

* Thời Gian: Mở ngày 4 khi server mới ra mắt.

* Nội Dung: Hoàn trả 100% nguyên liệu tăng bậc/tặng thời trang/danh hiệu/thẻ ĐQ tuỳ cấp độ

Bậc

Nguyên liệu

hoàn trả/

tặng

Người đầu

hoàn thành

1 Người

Số Người

Server

3

PHÙ EXP-TRUNG*1,ĐÁ CÔNG LVL 3*1, NGỌC*200, ĐÁ BẬC HUYỀN VŨ*65

(1000 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ BẬC HUYỀN VŨ*10 NGỌC*20

NGỌC*30

(CHỈ CẦN 64 NGƯỜI)

4

PHÙ EXP-TRUNG*2, ĐÁ HP LVL 4*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ MÃ SIÊU*35, ĐÁ BẬC HUYỀN VŨ*80, HUYỀN VŨ MA ĐAN

(500 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

ĐÁ BẬC HUYỀN VŨ*20 NGỌC*30

NGỌC*40

(CHỈ CẦN 32 NGƯỜI)

5 CHUÔI LỤC HỢP, LƯỠI LỤC HỢP, ĐÁ ĐỘT PHÁ MÃ SIÊU*50, ĐÁ BẬC HUYỀN VŨ*125, HUYỀN VŨ MA ĐAN*2

(100 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

HUYỀN VŨ CƯỜNG ĐAN*1 NGỌC*40

NGỌC*50

(CHỈ CẦN 16 NGƯỜI)

6

VỎ LỤC HỢP,HUYỀN VŨ MA ĐAN*3, ĐÁ CÔNG LVL 5,PHÙ EXP-TRUNG*2, ĐÁ ĐỘT PHÁ MÃ SIÊU*80, 100 ĐIỂM KM

(50 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

HUYỀN VŨ CƯỜNG ĐAN*2 NGỌC*50

NGỌC*60

(CHỈ CẦN 8 NGƯỜI)

7

CHUÔI BÁT QUÁI, LƯỠI BÁT QUÁI, HUYỀN VŨ THẦN ĐAN*1, ĐÁ HP LVL 6*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ MÃ SIÊU*120, 150 ĐIỂM KM

(12 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

HUYỀN VŨ CƯỜNG ĐAN*3 NGỌC*60

NGỌC*70

(CHỈ CẦN 4 NGƯỜI)

8

VỎ BÁT QUÁI,TRÙM HUYỀN VŨ,HUYỀN VŨ THẦN ĐAN*2, ĐÁ CÔNG LVL 7*1,ĐÁ ĐỘT PHÁ MÃ SIÊU*150, 200 ĐIỂM KM

(4 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

HUYỀN VŨ THẦN ĐAN*1 NGỌC*70

NGỌC*80

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

9

CHUÔI CỬU CUNG, LƯỠI CỬU CUNG,HUYỀN VŨ THẦN ĐAN*4,ĐÁ CÔNG LVL 8*1, ĐÁ ĐỘT PHÁ MÃ SIÊU*200, 250 ĐIỂM KM

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

HUYỀN VŨ THẦN ĐAN*2  NGỌC*80

NGỌC*90

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)

10

VÕ THẬP PHƯƠNG, MŨI THẬP PHƯƠNG, THẺ ĐQ HUYỀN VŨ 2, HUYỀN VŨ THẦN ĐAN*5,  ĐÁ ĐỘT PHÁ MÃ SIÊU 250,300 ĐIỂM KM

(2 NGƯỜI ĐẦU TIÊN)

HUYỀN VŨ THẦN ĐAN*3 NGỌC*90

NGỌC*100

(CHỈ CẦN 2 NGƯỜI)