BẢNG PHONG THẦN

Hạng Tên Nhân Vật Lực chiến
s1.Krai 22045865
s2.MạcCần 12675516
s3.JinNọng 12273120
4 s1.CherryPhụng 11304878
5 s1.TrácVi 11209799
6 s1.PandaZ 10561248
7 s2.HảiPhục 9863909
8 s4.Vivian 9209803
9 s5.TungPro 8486282
10 s3.BenDuke 8342376